ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ НЬ НИЙТ 8 БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА...

© 2019 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

УТАС: 70157768, 7015-7761, 7015-7765
info@ikhzasag.edu.mn

                                                                                      Их засаг ОУИС-ийн Төлөөлөн удирдах 

 зөвлөлийн 2019 оны 04-р сарын 23-ны

                                                                                                                                                                                                                                                                                   өдрийн хурлаар хэлэлцэж батлав.

 

2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ 

СУРГУУЛЬД  ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. Ерөнхий зүйл 

 • Энэхүү журмыг Боловсрол шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2013 оны 03 сарын 18-ны өдрийн А/79 тоот тушаал “Оюутан элсүүлэх журам”-нд, Боловсрол шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 04 сарын 06-ний өдрийн  баталсан А/195 тоот тушаалд нийцүүлэн боловсруулав.
 • Их засаг ОУИС-д оюутан элсүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, түүнтэй холбоотой бусад харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
 • Аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх үйл ажиллагааг аймаг, орон нутагт томилогдсон элсэлтийн комисс зохион байгуулна.
 • Улаанбаатар хот дах элсэлтийн үйл ажиллагааг оюутан элсүүлэх журмын дагуу Их засаг ОУИС-ийн улаанбаатар хотоос элсэлт авах хотын комисс зохион байгуулна.
 • 2019-2020 оны хичээлийн жилд бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх ерөнхий шалгалтын босго оноог Улаанбаатар хотод суралцах элсэгчид 410, Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургуульд суралцах элсэгчид 400 оноогоор тус тус тогтоов.
 • Их засаг ОУИС нь нүүдлийн соёл иргэншлийн тулгуур төвийн хувьд хөдөө орон нутгаас оюутан түлхүү элсүүлэх бодлогыг баримтална.
 • Төрийн захиргааны байгууллагын захиалга, зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ, сургуулийн материаллаг бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргийг харгалзан удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хяналтын тоонд багтаан оюутан элсүүлнэ.
 • Энэхүү журам болон элсэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт мэдээллийг

www.ikhzasag@ ikhzasag@.edu.mn, www.ikhzasag.edu.mn  портал сайт болон

www.facebook.com/ikhzasag/гэсэн фэйсбүүк хаягаар  авч болно. 

 

Хоёр. Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл

2.1 Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан элсэлтийн     ерөнхий шалгалтын оноог үндэслэн оюутан элсүүлнэ.

2.2 Гадаадын болон гадаад суралцах иргэд ИЗОУИС-д элсүүлэхэд монгол улсын бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээтэй дүйцэх бичиг баримтыг үндэслэнэ.

2.3 Дараах хөтөлбөр, мэргэжлүүд дээр оюутан элсүүлэх бөгөөд хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл тус бүрд харгалзах 3-4 хичээлийн   аль 1-ээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) өгч тогтоосон босго онооны шаардлагыг хангасан байна.

 /Хөтөлбөр мэргэжлийн жагсаалт шалгуур хичээлийг ХАВСРАЛТ хэсгээс үзэх/

Гурав. Элсэлтийн бүртгэл, мэргэжил, сонголт

3.1 Элсэлтийн бүртгэл, мэргэжил сонголтыг Улаанбаатар хотод 2019 оны 06-р сарын 21-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал явуулна.

Бүртгэл, мэргэжил сонголтыг www.ikhzasag.edu.mn хаягаар болон Их засаг ОУИС-ийн хичээлийн төв байранд дээрх өдрүүдэд явагдана.

3.2 Хөдөө орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийн хувьд энэхүү журмын 2.2 дэх хэсэгт заасан элсэлтийн ерөнхий шалгалт босго оноог хангасан төгсөгчдийг бүртгэнэ.

3.3 Элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

Үүнд:

 • Их засаг ОУИС-д элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэлийн хуудас
 • Ерөнхий шалгалтын хуудас
 • Боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ, диплом
 • Суралцагчийн хувийн хэрэг
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Чээж зураг 3%
 • Журмын 4.1-4.4 дахь заалтуудад хамаарах болзлыг хангасан бол зохих баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг, нэг хураамжаар бүх бүлгүүдэд бүртгүүлэх боломжтой.

Дөрөв. Элсэлтийн хөнгөлөлттэй нөхцөл

4.1 Олон улсын болон улсын олимпиадад эхний 1-10 дугаар байр, бүс, аймгийн хэмжээний олимпиад, уралдаанд эхний 1-10 дугаар байранд шалгарагсдыг олимпиадад оролцсон чиглэлийн дагуу шууд элсүүлэн суралцуулах бөгөөд улсаас тогтоосон ерөнхий шалгалтын оноонд оноо нь хүрсэн байна.

4.2 Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудаас ерөнхий шалгалтын оноо 480-ээс дээш оноо авсан сурагчид өөрийн хөтөлбөр, мэргэжлээр элсэх боломжтой.

4.3 Урлаг, спортын гоц авъяастай, олон улс, улсын хэмжээний уралдаан тэмцээнд эхний  байранд шалгарагсдыг ерөнхий шалгалтын чиглэл, улсын хэмжээний ЭЕШ-ын босго оноо (410)-г харгалзан сонирхсон мэргэжлээр шууд элсүүлэн суралцуулна.

4.4 Хөдөө орон нутаг дахь салбарын мэргэжилтний хангамж, эрэлт, хэрэгцээ, үе дамжсан мэргэжил өвлөх сонирхол зэргийг үндэслэн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр оюутан элсүүлнэ. Үүнд элсэхийг хүсэгчийн хувийн өргөдөл, орон нутгийн засаг захиргааны тодорхойлолт, дэмжлэг, улсаас тогтоосон ерөнхий шалгалтын оноог хангасан байдал  зэргийг үндэслэл болгоно.

     4.5 Ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан элсэгчдийг нэгдүгээр курсын   

     сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө.

 •  Ерөнхий шалгалтанд 700-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг нэгдүгээр

курсын сургалтын төлбөрөөс 50 хувь хөнгөлнө.

 •  Ерөнхий шалгалтанд 600-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг нэгдүгээр

     курсын сургалтын төлбөрөөс 20 хувь хөнгөлнө.

 •  Нэг хичээлийн жилд нэг гэр бүлээс тус сургуульд 2 оюутан сурвал

нийт сургалтын төлбөрийн 10 хувь, 3 оюутан сурвал нийт сургалтын төлбөрөөс 15 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

 •  Тус сургуульд элссэн ихэр хүүхдүүдийн нэгдүгээр курсын сургалтын

     төлбөрийг 15 хувь хөнгөлнө.

 •  Их Засаг Лицей сургуулийн төгсөгчид тус сургуульд элсэн орвол

эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 15 хувь хөнгөлнө.

 • Их Засаг МСҮТ-н төгсөгчид тус сургуульд элсэн орвол эхний

хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 15 хувь хөнгөлнө.

 • Баруун 7 аймгаас элсэгчдийг эхний хичээлийн жилд оюутны

дотуур байранд үнэ төлбөргүй суулгана.

 • Хагас өнчин амьдралын боломжгүй элсэгчдийн I курсын

төлбөрөөс 10 % хөнгөлнө.

Тав. Бусад 

5.1 Олон улсын хамтарсан хөтөлбөрүүдэд суралцах элсэгч нь элсэлтийн журамд заасны дагуу өөрийн сонирхсон мэргэжлийн ангид суралцахын зэрэгцээ Гадаад хэлний төвөөс зохион байгуулах гадаад хэлний сургалтад хамрагдана.

5.2 Гадаад хэлний нэмэлт сургалтад хамрагдсан оюутан зохих болзлыг хангасан тохиолдолд хамтын ажиллагаатай гадаадын их, дээд сургуульд хос хөтөлбөрөөр элсэн суралцуулна.

5.3 Бакалаврын зэргийн боловсролтой иргэн дараагийн дээд боловсрол эзэмших хүсэлтэй бол өмнө нь төгссөн сургуулийн дээд боловсролын дипломыг нь үндэслэн элсүүлнэ.

5.4 Их засаг ОУИС-д суралцах эрхийн бичиг авч сургалтын төлбөрийн зохих хувийг төлсөн элсэгчийг 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ээс 28-ны өдрүүдэд Их засаг Олон улсын их сургууль дээр бүртгэнэ. 2019 оны 08 дугаар сарын 26-наас 30-ны хооронд буюу “0” долоо хоногт хичээл сонголт хийгдэнэ.

5.5 Суралцах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй элсэгчийг элсэн суралцахаас татгалзсан гэж үзэн элсэх эрхийг хүчингүйд тооцно.

5.6 Хандив, нэмэлт төлбөртэйгөөр оюутан элсүүлэхгүй

.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо Б.Доржийн гудамж Их засаг Олон улсын их сургууль

mailwww.ikhzasag@ ikhzasag@.edu.mnwww.ikhzasag.edu.mn

www.facebook.com/ikh

 

 

 

 

zasag/ ,www.facebook.com/amgalan.batdorj.50

Утас: 70157768, 88115634, 88007056

Факс: 70155736