Мөрөөдлийн театрынхан ИЗОУИС-аар зочлов хэсэг 1

Мөрөөдлийн театрынхан ИЗОУИС-аар зочлов хэсэг 1