Эрх зүй

ЭРХ ЗҮЙ

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Эрх зүйн онол, эрх зүйн уламжлалын талаар цэгцтэй мэдлэгтэй болох
 • Хууль сахиулах байгууллагын тогтолцоо, шинэчлэл, олон улсын чиг хандлагын талаар мэдлэг олж авах
 • Материаллаг эрх зүй, процессын эрх зүйн талаар цэгцтэй мэдлэгтэй болох
 • Онолын мэдлэгтэй тулгуурлан асуудлыг тодорхойлох мэдлэг эзэмших
 • Техник технологийн дэвшилттэй талыг хэрэглэж чадах мэдлэгтэй болох,
 • Салбар хоорондын уялдаа холбоо, ижил төстэй бусад эрх зүйн тогтолцоотой орнуудын эрх зүйн талаар өргөн мэдлэгтэй болох

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Эрх зүйн онолын талаарх үзэл баримтлалыг авч хэрэгжүүлэх;
 • Асуудлын уламжлал шинэчлэлийг харьцуулах, баримт бичиг боловсруулах;
 • Мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай байх
 • Техник технологийн дэвшилттэй талыг ашиглах;
 • Шинийг эрэлхийлэх, шийдвэр гаргах;
 • Гадаад улсын сайн туршлага дээр үндэслэн санал дүгнэлт гаргах бичих;
 • Шийдвэр гаргагчид санал бодлоо илэрхийлэх
 • Тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх гарц, арга замыг тодорхойлох;

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Мэдлэг, ур чадвараа хөгжүүлэх, аливаа асуудалд оновчтой шийдвэрийг тухай бүр гаргах;
 • Аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийж, бодитой ул суурьтай хандах, уламжлалыг дээдлэх;
 • Бүлэг, багаар ажиллах, манлайлах, илтгэх ур
 • Техник технологийн дэвшилттэй талыг хэрэглэх зөв хандлага;
 • Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, үнэлэх, дүгнэх, нэгтгэн боловсруулах,
 • Уян хатан бүтээлч сэтгэлгээтэй байх, хувь хүний мэдлэг, ур чадвар, төлөвшилтийг үнэлж ухамсарладаг,
 • Бие даан суралцах, цагийн болон нөөцийн менежментийг зөв хэрэгжүүлдэг байх;
 • Мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, чадвартай байх,
 • Өөрчлөлт шинэчлэлд дасан зохицох хандлага эзэмших;
 • Аливаад ил тод, нээлттэй, шударга байх чадвар, хандлага эзэмших;

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Эрх зүйн онол
 • Төрийн онол
 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /ерөнхий, тусгай анги/
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий, тусгай анги/
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий, тусгай анги/эрх зүйн хөтөлбөр

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Монгол улсын иргэний процессын эрх зүй
 • Монгол улсын эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Монгол улсын Захиргааны процессын эрх зүй
 • Хуульчийн ёс зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

 1. Үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг
 2. Сургууль хөтөлбөрөө БМИҮЗөвлөлд 2 дахь удаагаа магадлан итгэмжлүүлсэн
 3. Чадварлаг туршлагатай багшлах бүрэлдэхүүнтэй
 4. Илтгэх, мэтгэлцэх, судалгаа шинжилгээ хийх, манлайлах чадварт сургадаг.
 5. Сургалтын таатай орчинтой
 6. Мэргэшсэн багшаар удирдуулсан клиник сургалтын төвтэй
 7. Төгсөгчдийн 90% нь ажлын байраар хангагдсан
 8. Цогц боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг
 9. Оюутандаа ёс зүйн боловсролыг төлөвшүүлдэг
 10. Мэргэжлийн англи хэлтэй эрх зүйч бэлтгэдэг
 11. Ажилгогчийн санал, зөвлөмжийг тусгадаг
 12. Хөдөлмөрийн Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлдэг

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Шүүхийн байгууллага
 • Прокурорын байгууллага
 • Цагдаагийн байгууллага
 • Төрийн болон төрийн бус байгууллагад хуулийн мэргэжилтэн
 • Өмгөөллийн нөхөрлөл
 • Бизнесийн байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллагад гэрээний мэргэжилтэн

ЭЕШ-1

 • Математик 480

ЭЕШ-2

 • Нийгэм 480
 • Англи хэл 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn