Хэвлэл мэдээлэл, зар сурталчилгааны ажилтан

БНСУ-тай хамтарсан хөтөлбөр 2+2